מדיניות אבטחה ופרטיות

1. ההצטרפות והרישום לאתר “אורלי גולן “ומסירת פרטי קשר (אמיתיים בלבד) ופרטי חיוב כספי (של הלקוחה) נעשים מרצונו/ה החופשי של הלקוח/ה.

2. “אורלי גולן” מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שנמסר לה ע”י הלקוחה ללא רשות אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

3. האתר “אורלי גולן” נוקט אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, “אורלי גולן” לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

4. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש/י לבחור שם משתמש וסיסמא שיזוהו בעת השימוש. צוות “אורלי גולן” רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. 

5. הפרטים שיימסרו והפרטים שייאספו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר, אישור הלקוח/ה והסכמתוה למדיניות הפרטיות מעידים כי המשתמש/ת מסכים/ה שפרטיו/ה יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

6. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של האתר “אורלי גולן” מאשרת כי מסירת פרטים מהווה הסכמה שהחברה תיצור עימו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכו’.

7. הלקוח/ה מסכים/ה שהחברה תיצור עימו קשר באמצעות: דוא”ל; פקס; הודעות טקסט SMS או הודעות MMS , דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד.

8. צוות האתר “אורלי גולן” לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

א. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;

ב. אם הלקוח/ה הפר/ה את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

ג. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר;

9. האתר “אורלי גולן” רשאי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. למידע נוסף לגבי “עוגיות” והאפשרות להסרתן או מניעתן ראה את התקנון המלא או היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

10. “אורלי גולן” מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

11. צוות “אורלי גולן” רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

  1.